Dziś ks. mgr Andrzej Aniszczyk, Proboszcz Parafii Witowo  obchodzi 40- lecie świeceń kapłańskich. Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku ukończył w 1984 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1984 roku z rąk ówczesnego Biskupa włocławskiego Jana Zaręby.
Ks. Andrzej Aniszczyk jest Proboszczem Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Witowie od 14.09.2001  roku.
Dziś na zakończenie południowej mszy św. w kościele parafialnym w Witowie, wiele serdecznych i ciepłych życzeń ks.Andrzejowi złożyli przedstawiciele: Gminy Bytoń, Rady Powiatu Radziejowskiego, młodzieży szkolnej, służby liturgicznej, Parafialnych Kół Różańcowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych  oraz liczni parafianie I goście.

Szanowny Jubilacie. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i pokojem, a Matka Boża ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski, abyś dalej z odwagą i miłością do Boga i drugiego człowieka pełnił Swą służbę kapłańską. Dziękujemy Ci drogi Jubilacie za otwartość, życzliwość, uśmiech oraz głoszone do nas Słowo Boże.
I KOMUNIA ŚW. 2024 W NIEDZIELĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ.INFORMACJA O PARAFII W WITOWIE


  Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Witowie na Kujawach, należy do dekanatu piotrkowskiego, jednego z 33 dekanatów na terenie Diecezji włocławskiej - będącej jedną z trzech diecezji kościoła rzymskokatolickiego w metropolii gnieźnieńskiej w Polsce,(zobacz na mapie).

P
atronem Parafii Witowo jest Święty Andrzej. Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim (por. J 1, 44), mieszkał w domu, św. Piotra(por.Mk 1, 21. 29-30). Był - jak św. Piotr - rybakiem.

  Parafia w Witowie powstała w wieku XIII
. W dokumentach historycznych wzmianka o parafii w Witowie pojawia się po raz pierwszy w w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolskim, gdzie parafia ta jest wymieniona jako jedno z dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich zatwierdzone przez papieża Innocentego II w Pizie "Ex commisso nobis" z dn. 7 VII 1136 r. Od roku 1325 parafia należała do dekanatu radziejowskiego w diecezji kujawsko – pomorskiej w archidiakonacie kruszwickim.

   Pierwszy opis kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Witowie pochodzi z 1577 roku. Była to świątynia drewniana, z wieżą spełniającą rolę dzwonnicy. Znajdowały się w nim trzy ołtarze,w tym jeden w kaplicy z obrazem Matki Bożej. Fundator kościoła nie jest znany. W roku 1694 staraniem ks.Andrzeja Albinowskiego wybudowano nową, także drewnianą świątynię.

   Obecny kościół parafialny w Witowie to świątynia w stylu neogotyckim wybudowana została w latach 1899-1903, dzięki datkom i pracy wiernych pod kierownictwem ówczesnego proboszcza ks.Jana Szafrańskiego. Konsekracji świątyni w dniu 19 czerwca 1904 roku dokonał biskup włocławski ks.bp Stanisław Zdzitowiecki

   W 1815 roku na Witowskich Górach, przy drodze do Świerczyna (Parafia Św.Mateusza) założono cmentarz parafialny, a w 1840 roku wystawiono tam kaplicę murowaną pod wezwaniem Krzyża Świętego. Wewnątrz kaplicy umieszczony został klasycystyczny ołtarzyk z rzeżbą Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Skępskiej. Renowacja kaplicy przeprowadzona została w 2015 roku dzięki staraniom obecnego proboszcza ks.Andrzeja Aniszczyka. W ostatnich latach na większości alejek cmentarnych ułożona została kostka brukowa oraz założono monitoring celem ograniczenia kradzieży.

  W latach 1989 - 2000 z inicjatywy i dzięki staraniom ks. kan. Stanisława Grzybowskiego proboszcza parafii Witowo w latach 1975 - 2001, w miejscu dawnego kościoła parafialnego w historycznej miejscowości Płowce (bitwa króla Władysława Łokietka z krzyżakami w 1331 roku) wybudowana została kaplica(zobacz;kaplica w Płowcach). Kaplica, jest kościołem filialnym Parafii Witowo. W przeddzień rocznicy bitwy płowieckiej 26 września 1989 roku biskup Henryk Muszyński poświęcił fundamenty nowej świątyni. Trzy lata później 28 września 1993 roku biskup Bronisław Dembowski odprawił uroczystą mszę św. w budowanej kaplicy. W Roku Wielkiego Jubileuszu – 2000 - dzieło budowy świątyni przy wymiernym wsparciu parafian, zwłaszcza mieszkańców Płowiec zostało zakończone. 

 Wspólnota parafialna Parafii Witowo, obejmuje  rodziny katolickie zamieszkałe w miejscowościach; Czarnocice, Grodziska, Faliszewo, Powałkowice, Płowce, Pścinno, Pścininek, Samszyce, Sadłużek, Sadłóg, Torzewo, Wandynowo, Witowo, Witowo Kolonia,Witowo Nowe.

 Aktualnie na terenie Parafii Witowo zamieszkuje 1600 osób  wyznania rzymskokatolickiego. Z naszej parafii pochodzi 4 kapłanów i 1 siostra zakonna.


MSZE ŚWIĘTE W PARAFII WITOWODane o PARAFII WITOWO 2023 oraz z lat minionych.


SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - KOMENTARZ DO EWANGELII
NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ 2023


prev next

  25 LECIE POSŁUGI ORGANISTY W WITOWIE.KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO


SŁUCHAMY PISMA ŚWIĘTEGO

Witowo to miejscowość rolnicza, położona jest w Polsce, w Województwie Kujawsko-Pomorskim, na Kujawach w Powiecie Radziejowskim,  w Gminie Bytoń.
Udokumentowana historia Witowa (używano też nazwy Smensco lub Oscowiza), rozpoczyna się w roku 1257, kiedy to Kazimierz, książę łęczycki i kujawski sprzedał je biskupowi włocławskiemu Wolimirowi. Pierwotnie miejscowość ta była własnością monarszą. Dwa lata później papież potwierdził przejęcie dóbr biskupów kujawskich, w tym Witowa pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Prawdopodobnie nowi właściciele przyczynili się do utworzenia parafii i zbudowania tu kościoła.W roku 1339 w Wieńcu spisany został akt rozgraniczenia Witowa i miejscowością Powołowice ( dziś Powałkowice w Gminie Osięciny). W wyniku drugiego rozbioru Polski (1793 r.) wieś została zagarnięta przez Prusy, a po Kongresie Wiedeńskim (1814 / 1815 r.) znalazła się w granicach Królestwa Polskiego. W 1864 roku, dobra probostwa Witowo kupił na publicznej licytacji Radca Dworu Mikołaj Ilicz Nipanicz. W 1880 roku, wieś zajmowała obszar 833 mórg, a ludność liczyła 294. Według spisu ludności z 1921 roku wieś liczyła 212 osób i 28 budynków mieszkalnych. W XIX wieku w Witowie istniała m.in.: szkoła początkowa, kopalnia torfu, przytułek dla ubogich.
Lata 1945 – 1989 to czas gospodarczych i społecznych zmian kiedy wieś zelektryfikowano, utwardzono i wybudowano nowe drogi, doprowadzono sieć wodno-kanalizacyjną, założono linię telefoniczną, wybudowano szkołę podstawowa, remizę strażacką.

Aktualnie sołectwo Witowo tworzą trzy wsie; Witowo, Witowo Kolonia, Nowe Witowo. Ogólna powierzchnia gruntów to 745,029 ha, zamieszkuje ogółem 430 osób  w 121 zabudowaniach mieszkalnych.


Diecezja włocławska–  diecezja kościoła rzymskokatolickiego w metropolii gnieźnieńskiej ustanowiona w XII wieku, jako jedna z pierwszych na ziemiach polskich.
Początkowo biskupi rezydowali w Kruszwicy. W latach 1123-1125 Wolbórz stał się drugą stolicą biskupstwa kujawskiego, a później miastem rezydencjonalnym biskupów włocławskich, wzniesiono tam Pałac Biskupów Kujawskich. Stolicę biskupią do Włocławka przeniesiono prawdopodobnie 4 kwietnia 1148 r. Wówczas diecezja otrzymała bullę protekcyjną papieża Eugeniusza III, wystawiona dla biskupa włocławskiego Warnera. Do XIX wieku nazywana diecezją kujawską lub kujawsko-pomorską. 16 sierpnia 1569 r. przez bpa Stanisława Karnkowskiego erygowane zostało pierwsze w Królestwie Polskim - Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. W latach 1818-1925 tradycje diecezji kujawskiej przejęła diecezja kujawsko-kaliska. W 1925 r. została przywrócona jako diecezja włocławska. 25 marca 1992 r. bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus, wyłączającą pięć dekanatów z miastem Kalisz, utworzono diecezję kaliską. Na przestrzeni wieków administracyjnie należała do:metropolii gnieźnieńskiej (do 1818) metropolii warszawskiej (1818-1925),metropolii poznańskiej i gnieźnieńskiej - będących w unii personalnej aeque principaliter (1925-1946), metropolii gnieźnieńskiej (od 1946). Patroni diecezji to Święty Józef i Błogosławiony Bogumił.

  Diecezja Włocławska obejmuje
  obszar: 8 824 km2, mieszkańców: 762 904, katolików: 751 340, parafii: 233, księży diecezjalnych: 512, księży zakonnych: 126, sióstr zakonnych: 325, braci zakonnych: 27,alumnów: 36. Biskupem diecezjalnym jest ks. bp dr. Krzysztof Wętkowski a biskupami seniorami są :ks. bp dr Wiesław Alojzy Mering  oraz ks. bp dr Stanisław Gębicki .